#jeg er statsansatt

Meny
YS presenterer:
Vi statsansatte har ikke vært flinke til å fortelle hvem vi er og hva vi jobber for. Med jegerstatsansatt.no tar vi grep! Se noen av oss reagere når vi leser om oss selv i sosiale medier.
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Les ferske tall og fakta om statsansatte!
Artikkel
Les mer om kampanjen
Sitat
Jeg er stolt over å være statsminister i et land hvor staten – det er oss. Som øverste leder for de statsansatte vil jeg takke for den uvurderlige jobben de gjør for å forbedre og foredle samfunnet vårt. #jegerstatsansatt
– Erna Solberg, Statsminister
Fakta ...har benyttet seg av statlige tjenester de siste 6 måneder
Fakta ...mener norsk statlig sektor gir dem en følelse av trygghet
Fakta ...mener norsk statlig sektor bidrar til vår høye velferd
Sitat
En typisk statsansatt har høy utdanning og engasjement for jobben sin. Noen har dress, andre har lilla skjerf. Ingen er kjedelige, alle er viktige. Sammen har vi startet med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor – til beste for medarbeidere og innbyggere.
– Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister
Tema
I Norge finnes det 160 000 statsansatte. Møt noen av de her! Les om yrkene, rollene og samfunnsinnsatsen til noen statsansatte.
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Statsansatte forvalter fellesskapets og samfunnets verdier. Kompetente og engasjerte medarbeidere, som vi har i dag, er den viktigste innsatsfaktoren for å utføre samfunnsoppdraget og videreutvikle velferdssamfunnet.
– Per Kristian Knutsen, Konstituert personaldirektør i staten
Over bordet
Les intervjuet
Instagram
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Staten løser utrolig mange store og små oppgaver for at vi skal få gode liv. Alt dette – helt fra kloke råd til de folkevalgte som styrer, til trygghet og gode tjenester -  er avhengig av dyktige ansatte i staten. Hjertelig takk!
– Kåre Willoch, tidligere Statsminister
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Politikken er helt avhengig av byråkratiet – det er noe av det viktigste jeg har lært som statsråd. Vi politikere bestemmer retningen, men uten pliktoppfyllende, dyktige og hardarbeidede byråkrater ville ingenting blitt gjort eller gjennomført.
– Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsminister
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervju
Sitat
Jeg er stolt over den viktige jobben som medlemmene i YS Stat gjør! Denne kampanjen synliggjør kompetansen til de statsansatte, og jeg håper regjeringen forstår behovet for mer medvirkning i omstilling. Statsansattes innsats er en forutsetning for all verdiskaping.
– Jorunn Berland, Leder YS
Over bordet
Les intervju
Over bordet
Les intervju
YS Vi organiserer ansatte i staten. Bli bedre kjent med YS Stat-forbundene her.
Befalets Fellesorganisajon Våre medlemmer må i ytterste konsekvens forlate sin familie og stille klar til strid på kort varsel, for å forsvare alt vi har og alt vi er. Du forsvarer landet - vi forsvarer deg. #klartilstrid #styrket #forsvaret
Parat Våre medlemmer jobber for at statsansatte kan gjøre jobben sin. Medlemmene forvalter økonomisk støtte, nye jobber, kunnskap og et trygt samfunn. Alle er Parat for deg i staten.
AVYO Våre medlemmer er pilarer i velferdssamfunnet. Vi tar vare på enkeltmennesket i fellesskapet ved å gi gode brukeropplevelser og bidra til at den enkelte får brukt sine ressurser.
Personellforbundet Våre medlemmer gjør Forsvaret i stand til å forsvare rikets sikkerhet. Sammen sikrer vi Norges suverenitet.
Kriminalomsorgens Yrkesforbund Sikker straffegjennomføring, trygt samfunn – våre medlemmers jobb!
Norsk Tollerforbund Våre medlemmer arbeider for din Fremtid, din Forsikring og vårt Fellesskap.
Skatteetatens Landsforbund Våre medlemmer sørger for penger til helse, skole og vei - og passer på at ingen snor seg unna skatt og avgift.
Norges Politilederlag Våre medlemmer er ansvarlige, åpne, fremtidsrettede politiledere. Hver dag leder de arbeidet for et tryggere samfunn.
DELTA Våre medlemmer sikrer kvalitet i velferdssamfunnet. De ivaretar rettsikkerheten og dekker fellesbehov i samfunnet. De sikrer likeverdige tjenester til rett tid.
Bibliotekarforbundet Våre medlemmer skaper orden og oversikt i informasjonssamfunnet. De er en veiviser i den komplekse digitale hverdagen. De er bibliotekarene.
Skolelederforbundet Våre medlemmer gjør Norges ambisiøse utdanningspolitikk til virkelighet.
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Hopp til seksjon
Over bordet

Karianne Hammer

Foto: Gaute Dahle

Navn: Karianne Hammer
Alder: 37
Utdannelse: Førskolelærer, fengselsbetjent og helse og sosialfaglig masterutdanning
Arbeidsgiver: Oslo Fengsel
Medlem av forbund: Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY)


Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

– Fengselsbetjentyrket er fylt med utfordringer. Vi håndterer mennesker med psykiske lidelser, rusproblemer, vold og sinne. Ofte sliter mange med kombinasjoner av disse problemene. Samtidig skal fengselsbetjenter plukke opp hvorvidt det foregår gjengproblematikk, radikalisering, mobbing eller trakassering mellom de innsatte. Vi bruker dermed store deler av dagen med de innsatte, hvor samtalene er vår viktigste oppgave for å få de innsatte til å reflektere over sine valg, handlinger og mål for fremtiden.

– Hverdagen brukes på alt fra å håndtere farlige situasjoner som raseriutbrudd eller selvskading, motivere de innsatte til å gå på skole, delta i programvirksomhet, eller snakke rundt mål og planer for fremtiden. Det hender at det oppstår uønskede hendelser, som ofte får stor plass i mediene. Det gjenspeiler likevel ikke en typisk hverdag i fengsel. Hver eneste dag forebygger fengselsbetjenter uønskede hendelser nettopp fordi vi tar oss tid til å bli kjent med de innsatte.

Fortell om en episode fra jobblivet du er spesielt stolt av.

– Jeg synes det er vanskelig å trekke frem én spesiell episode. For meg handler det om de mange hverdagssituasjonene. Det gjør ekstra godt å dra hjem fra jobb og vite at du har snakket en person vekk fra ønsket om selvmord, eller oppdaget ulovlige gjenstander i cellen som forhindret en farlig hendelse.

– Det som dermed gjør meg mest stolt er å få et klapp på skulderen av en kollega når jeg har gjort noe bra. Fengselsbetjentyrket er veldig lukket, og det spesielle yrket bidrar til at vi som kollegaer har et tett og nært forhold oss imellom. Jobben som fengselsbetjent er tidvis utfordrende, tøff og krevende. Likevel er det verdt det. Det er langt flere oppturer enn nedturer. Så jeg er stolt hver eneste dag. Jeg er stolt av å være fengselsbetjent.

Hvorfor valgte du denne karrieren/jobben?

– Jeg ønsket å hjelpe mennesker som har kommet skjevt ut i livet. Fengselsbetjenter beskytter samfunnet ved å tilrettelegge for at innsatte skal endre sitt kriminelle handlingsmønster. Dermed kan vi hindre ytterligere uønskede handlinger. De fleste av oss reagerer voldsomt når noen blir utsatt for noe kriminelt. Fengselsstraff og straffelengde skaper lett diskusjoner. Likevel mener jeg at mange har for lite kunnskap om emnet. Handlingene kan ikke unnskyldes, det er ofte flere årsaker til at handlinger begås.

– Vi forsøker å se hele mennesket og årsaken bak handlingen for bedre å kunne hjelpe de ut til et kriminalitetsfritt liv. Å vise forståelse kan bidra til at innsatte får tillit til deg, noe som er avgjørende for å skape endring. Vårt straffesystem bygger på et humanistisk menneskesyn hvor troen på endring står i sentrum og mennesket uansett må stå til ansvar for sine valg. Fengselsbetjenter gjør etter min mening ett av samfunnets viktigste oppgaver, og det var noe jeg ønsket å være en del av. Et utfordrende, krevende og spennende yrke som mange vet for lite om.

Hvilken annen gruppe av statsansatte syns du gjør en ekstraordinær innsats og fortjener litt ekstra honnør?

– I 2010 kom det en ny lov (Helsepersonelloven §10a) som skal ivareta barn som pårørende. Dette vil si at det er statsansatte (og kommuneansatte) som har påtatt seg denne stillingen i tillegg til sin ordinære stilling på sykehus, fengsel, sykehjem, i rustiltak eller helsestasjoner. Personen skal kartlegge hvem som har mindreårige barn, videreformidle kunnskap om barns behov, kvalitetssikre at hvert barn blir ivaretatt, opprette tverrfaglige arbeidsgrupper rundt barna og deres familier etc. Det er ikke satt av noe særlig ekstra økonomiske bevilgninger til stillingen, noe som gjør jobben veldig krevende da det meste er basert på frivillighet fra den enkelte barneansvarlig. Jeg synes derfor barneansvarlige i staten fortjener ekstra honnør for den innsatsen de gjør for små barn i krise.